Regulamin

Regulamin

Warunkiem skorzystania z usług "Skydive.pl" jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Regulamin korzystania z serwisu "Skydive.pl" i usług świadczonych przez Skydive.pl sp. z o.o. z siedzibą w Kruszynie 87-583, Lotnisko Kruszyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000283439.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z: - ustawy z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 144/2002 poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 2 marca 2000r. (Dz. U. 22/2000 poz. 271 z późn. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 16/1964 poz. 93 z późniejszymi zmianami) Kodeks Cywilny

2.Skydive.pl Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego VOUCHERA) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

2.1) Skydive.pl Sp. z o.o. przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że jego stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna oraz wiek umożliwiają KLIENTOWI lub OBDAROWANEMU skorzystanie z usług Skydive.pl Sp. z o.o.. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna KLIENTA lub OBDAROWANEGO, wiek, nie pozwalają na realizację usługi to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Skydive.pl Sp. z o.o. Głównymi przeciwskazaniami do wykonania skoku spadochronowego są: waga przekraczająca 110kg, epilepsja, ostra niewydolnośc układu krążenia i układu oddechowego, niestabilnści i choroby kręgosłupa, wrodzona łamliwość kości.


II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
- Skydive.pl - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kruszynie 87-853, Lotnisko Kruszyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000283439,
- KLIENT - osoba, która na rzecz użytek własny lub OBDAROWANEGO zamawia w Skydive.pl - działającej w imieniu własnym i na własny rachunek, Usługę,
- VOUCHER - dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (KLIENTA lub OBDAROWANEGO) do otrzymania usługi określonej w tym dokumencie,
- OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA - okres czasu, w którym usługa musi zostać zarezerwowana w CENTRUM REZERWACJI oraz faktycznie zrealizowana. Po upływie tego okresu realizacja usługi nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 12 miesięcy. Usługi (skoki spadochronowe) ze swej istoty oraz z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie np. od kwietnia do października. Informacja ta znajduje się w opisie usługi.
- OBDAROWANY - osoba, która po dokonaniu rezerwacji, wypełnieniu i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do skorzystania z zamówionej usługi określonej w tym dokumencie,
- REALIZACJA USŁUGI - wykonanie zamówionej przez KLIENTA Usługi na rzecz KLIENTA LUB OBDAROWANEGO,
- USŁUGA - wybrany przez KLIENTA rodzaj usługi oferowanej przez Skydive.pl,
- SYSTEM REZERWACJI - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu Skydive.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,
- NUMER VOUCHERA - może zawierać cyfry i litery, który identyfikuje zamówienie konkretnej Usługi.
- CENTRUM REZERWACJI - biuro handlowe spółki Skydive.pl, którego dane teleadresowe są zawsze podane na stronie internetowej. W miejscu tym KLIENT lub OBDAROWANY dokonuje zgłoszenia VOUCHERA telefonicznie i ustala termin oraz szczegóły dotyczące realizacji VOUCHERA.
- OPIS USŁUGI - jest to określenie czego może się spodziewać KLIENT lub OBDAROWANY po wybranej usłudze. Skydive.pl zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.skydive.pl, w zakresie takich szczegółów. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji.
- DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Skydive.pl tj. od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. KLIENT działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u SKYDIVE.PL usługę znajdująca się w ofercie na stronie internetowej serwisu www.skydive.pl.

2. Zamówienie USŁUGI odbywa się poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
a. wejście na stronę dodawania nowej rejestracji - dokonywania zakupu USŁUGI poprzez kliknięcie przycisku "kup PREZENT", "REJESTRUJ", "KUP SKOK" (www.skydive.pl/tandem-rejestruj) oraz wybranie liczby osób, terminu, oraz miejsca realizacji USŁUGI, której zamówieniem zainteresowany jest KLIENT,
b. uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania rejestracji, klikniecie przycisku "następny krok",
c. wybranie sposobu dokonania przedpłaty za USŁUGĘ oraz jej wysokości, jak również sposobu w jaki zostanie KLIENTOWI dostarczony VOUCHER (lub email z potwierdzeniem rezerwacji), rachunek/fakturę/paragon.
d. dokonanie płatności online u wybranego przez KLIENTA operatora (Platnosci.pl oraz Przelewy24.pl)
e. po dokonaniu wprowadzenia danych z pkt. A-D KLIENT otrzymuje potwierdzenie rejestracji.
f. po dokonaniu zapłaty KLIENT otrzymuje poprzez e-mail VOUCHER stanowiący potwierdzenie dokonanego zakupu USŁUGI.
g. w przypadku dokonania rejestracji bez dokonania opłaty USŁUGA nie zostanie zrealizowana bez dalszego kontaktu ze strony KLIENTA
h. w przypadku dokonania rejestracji bez dokonania opłaty (płatność gotówką) USŁUGA ma status niepotwierdzony i wymaga kontaktu z CENTRUM REZERWACJI.

2.1) Możliwe jest również dokonanie zamówienia USŁUGI przez telefon, w takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT każdorazowo jest informowany w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia USŁUGI.

2.2) Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące płatności i zawarcia umowy mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zakupu w sklepach sprzedaży bezpośredniej, z tym, że w tym ostatnim wypadku VOUCHER zostaje uaktywniony w przeciągu dwudziestu czterech godzin roboczych od daty zakupu i z tą chwilą możliwe staje się skorzystanie z niego.

3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik zaznacza widoczne na ekranie pole obok napisu "akceptuję regulamin", co oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł z Skydive.pl Sp. z o.o. umowę.

3.1) W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia USŁUGI przez telefon za moment zawarciaumowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2.2 za moment zawarcia umowy uważa się uiszczenie w kasie sklepu ceny, za jaką dana USŁUGA jest oferowana, co z kolei jest uważane za uiszczenie całości przedpłaty, o której mowa w 4. Dopuszczalna jest każda forma zapłaty akceptowana w danym sklepie.

3.2) KLIENCI, którzy dokonali zakupu w sklepach sprzedaży bezpośredniej otrzymują jako dowód zakupu i dowód daty, w jakiej została dokonana transakcja paragon niefiskalny.

4. Warunkiem otrzymania potwierdzenia rezerwacji email lub VOUCHERA ze statusem opłacony, o którym mowa w pkt. 2f jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.skydive.pl. Przedpłata tam podana, w odniesieniu do USŁUG zawiera podatek VAT.

4.1) Przekazanie przedpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób: - poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Skydive.pl Sp. z. o.o., - gotówką - w przypadku osobistego odbioru koperty w biurze Skydive.pl Sp. z o.o. lub w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. - z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich (tj. Platnosci.pl lub Przelewy24), jako partnera Skydive.pl.

5. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Skydive.pl Sp. z o.o. w Banku Handlowym S.A. o nr: 77 1030 0019 0109 8530 0032 2038, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis Platnosci.pl, Przelewy24.pl lub inny serwis o podobnym charakterze, z chwilą wpłacenia jej w kasie biura Skydive.pl Sp. z o.o., z chwilą uregulowania płatności za pobraniem kurierowi lub listonoszowi, lub dokonania płatności w kasie sklepu zgodnie z postanowieniami 3.2.

6. Koperta, zawierająca VOUCHER, rachunek/fakturę/paragon jest dostarczana do KLIENTA wg jego wyboru w następujący sposób:
a. za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Skydive.pl Sp. z o.o., ale jest uzależnione od pracy poczty, za co Skydive.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,
b. za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunku Skydive.pl Sp. z o.o., ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Skydive.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,
c. KLIENT może również - bezpośrednio po dokonaniu zakupu - otrzymać VOUCHER w postaci linku umożliwiającego pobranie z SYSTEMU pliku PDF z wizualizacją VOUCHERA. KLIENT może wydrukować plik zawierający VOUCHER jest on wówczas równoważny z VOUCHEREM wysyłanym przez Skydive.pl pod warunkiem że jego cena została w 100% opłacona przez KLIENTA.
d. w odniesieniu do sprzedaży detalicznej - KLIENT odbiera VOUCHER we własnym zakresie i na własne ryzyko.

6.1) Dostarczenie koperty zawierającej VOUCHER, dowód zakupu odbywa się na koszt Skydive.pl, w przypadku przesyłki Pocztą Polską oraz na koszt KLIENTA w przypadku wyboru przez KLIENTA "dostawy kurierem". Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 20 zł.

6.2) W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego VOUCHERA na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty jak w pkt. 6.1.

6.3) Okres ważności VOUCHERA wynosi 12 miesięcy lub pełen sezon od daty złożenia zamówienia. USŁUGI nie mogą być realizowane poza sezonem.

7.1) W celu zmiany terminu realizacji prezentu na inny termin, KLIENT lub OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się z CENTRUM REZERWACJI odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa.

7.2) Skydive.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby realizacja VOUCHERA nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla KLIENTA lub OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować jego realizacji w konkretnym dniu.

7.3) Niezrealizowanie VOUCHERA, jak również niedokonanie rezerwacji przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych i z tego tytułu nie przysługują ani KLIENTOWI ani OBDAROWANEMU, żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.

8. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA a termin jego realizacji jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA lub OBDAROWANEGO i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu VOUCHERA.

9.1) KLIENT lub OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Skydive.pl.

9.2) Skydive.pl może odmówić realizacji VOUCHERA, jeżeli KLIENT lub OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

9.3) Skydive.pl może także zażądać podpisania przez KLIENAT lub OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji VOUCHERA.

9.4) Niestawienie się KLIENTA lub OBDAROWANEGO na miejsce realizacji VOUCHERA lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji VOUCHERA, niezależnie od przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

9.5) W przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych, Skydive.pl może odmówić realizacji VOUCHERA, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu KLIENTA lub OBDAROWANEGO oraz w sytuacji w której występują inne przyczyny organizacyjne lub techniczne które nie leżą po stronie Skydive.pl. Wówczas KLEINT lub OBDAROWANY ustala z Skydive.pl nowy termin realizacji VOUCHERA. W takiej sytuacji Skydive.pl nie pokrywa kosztów, jakie poniósł KLIENT lub OBDAROWNY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu czy zakwaterowania.

9.6) Postanowienia 9.5 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania VOUCHERA doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Skydive.pl, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń. W związku z tym Skydive.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przy realizacji skoków spadochronowych. 

10. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym realizowany jest VOUCHER. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Skydive.pl do odmowy realizacji VOUCHERA.


IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli VOUCHER nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Skydive.pl pisemnie na adres spółki lub na adres bok@skydive.pl z wykorzystaniem wzoru "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy" stanowiącego pkt. 6 niniejszego akapitu.  W związku z odstąpieniem od umowy KLIENT zobowiąny jest do zwrotu VOUCHERA.

2. Jeśli KLIENT wyznaczył termin realizacji VOUCHERA lub zakupił USŁUGĘ wyznaczając jej termin realizacji, w takim wypadku prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje KLIENTOWI.

3. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Skydive.pl w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia VOUCHERA lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, o ile doszło ono do Skydive.pl przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

4. Skydive.pl zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

5. W przypadku sprzedaży VOUCHERÓW w sklepach sprzedaży bezpośredniej reklamacje odbywają się według zasad obowiązujących dla danego sklepu.

6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji uczestnictwa w Szkoleniu AFF (wszystkie rodzaje szkoleń ze wskazaną datą rozpoczęcia szkolenia) Skydive.pl zastrzega sobie prawo do zatrzymania zaliczki w wysokości 300 zł. W przypadku wpłaty pełnej ceny szkolenia i decyzji o rezygnacji ze szkolenia w ciągu 15 dni od daty wpłaty, środki zostaną zwrócone Klientowi na wskazane konto z potraceniem kwoty 300 zł. Zawiadomienie o rezygnacji ze szkolenia musi zostać przesłane pisemnie na adres: bok@skydive.pl.

7. Wzór: "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy".

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..
 
……………………………………………..
……………………………………………..
(dane Kupującego)
 
Skydive.pl Sp. z o.o.
Lotnisko Kruszyn, 87-853 Kruszyn
 
OŚWIADCZENIE  O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
 
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży Vouchera na skok tandemowy zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .
 
Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § 4 w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. 
 
Z poważaniem,
 
……………………………
 


V. PRAWO SKYDIVE.PL Sp. z o.o. DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Skydive.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja VOUCHERA okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Skydive.pl ofertę specjalną.

2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji VOUCHERA, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Skydive.pl, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności (np. przez podwykonawcę) i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

3. Skydive.pl może realizować VOUCHER korzystając z usług podwykonawcy. W taki przypadku regulamin niniejszy jest wiążący dla KLIENTA lub OBDAROWANEGO w zakresie realizacji/wykonania VOUCHERA, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Skydive.pl Sp. z o.o.

1.1) Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Skydive.pl stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Skydive.pl wyłącznie w celu realizacji VOUCHERA.

1.2) Wykorzystanie przez Skydive.pl zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.

2. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.

3. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Skydive.pl Sp. z o.o. swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji VOUCHERA, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza Skydive.pl Sp. z o.o., w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili realizacji VOUCHERA lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.

2. Skydive.pl Sp. z o.o. niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.

3. Skydive.pl Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże Skydive.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie o ile do realizacji VOUCHERA posłużyła się firmą podwykonawczą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań firmy podwykonawczej lub jakości dostarczonego przez nią USŁUGI, Skydive.pl Sp. z o.o. podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do firmy podwykonawczej niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.

4. Skydive.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERU wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji VOUCHER traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.

5. Skydive.pl Sp. z o.o. zaleca wszystkim KLIENTOM I OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji USŁUG, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

6. Skydive.pl zastrzega iż filmy wykonane z kamery GoPro umieszczonej na ręce instruktora, mogą odbiegać jakością od filmów wykonanych przez zewnętrznego kamerzystę. Jakoś uzależniona jest od warunków panujących podczas skoku w tym sylwetki i zachowania pasażera oraz zapewnieniu przez instruktora przede wszystkim bezpieczeństwa.

7. USŁUGI znajdujące się na stronie internetowej www.skydive.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej Skydive.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem USŁUGI, a jego faktyczną realizacją.

8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją USŁUGI Skydive.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.